Volg ons op

facebook twitter

 

Grafsteen Hette Dekema en Reynsck Camstra

Op dinsdag 14 mei 2013 is de bijna 2000 kilo wegende grafsteen van Hette van Dekema en Reijnsck Camstra geplaatst. Daarboven is een afdak geplaatst welke ontworpen en gemaakt is door Oltmans Groen uit St. Annaparochie. Er wordt een bestrating gelegd waardoor men rond de steen kan lopen. Ook wordt er verlichting aangebracht zodat de steen van deze voormalige bewoners van de state op donkere dagen beter zichtbaar is.
De steen is in bruikleen gegeven door het Fries Museum, aangezien zij in het nieuwe museum hier geen plaats meer voor hebben. Gezien het formaat en het gewicht denken wij dat deze steen voorlopig niet terug hoeft naar het Fries Museum, en hier te Jelsum de museumbezoekers een stuk van de geschiedenis kan vertellen.


De steen is 480 jaar oud, heeft daarvan de eerste 420 jaar in de Galilieerkerk  gelegen en is in 1943, na de afbraak van de Friese kerk, verhuisd naar de binnentuin van de kanselarij, later het Fries Museum.
Deskundigen hebben de steen gedateerd rond 1535. Hij is toegeschreven aan de beeldsnijder c.q. Steenhouwer Gerbren H… Het gedeelte van Reynsck zou 15 jaar later zijn bijgebeiteld door diens zoon Benedictus Gerbrants.
De wapens van de echtelieden zijn duidelijk weergegeven, Dekema boven/Camstra onder, gedecoreerd met stug pezig acanthusloof.
De historische en kunsthistorische waarde van de steen is zeer groot, mede omdat hij een stijlovergang vertegenwoordigt tussen Gothiek en Renaissance.
Het randschrift, in Gotische minuskels luidt:


Hier leit begraven den eerbaren gueden herscip Hette Dekama ende sterf anno XVe ende XXII den XXsten dach septembri (20 september 1522) Anno XVe XLIX den IIII augusti (4 augustus 1549) sterf die eerbare vrow Reinsk Camstra sijn huisvrouw.


Hette Dekema was van 1517 tot 1522 Grietman van Baarderadeel. Zijn weduwe Reynsck hertrouwde niet, anders dan gebruikelijk, en liet in haar testament weten dat ze begraven wilde worden naast haar man in de Galileërkerk. Reynsck Camstra heeft op de ruïne van Camstra-, alias Fetzastate , in 1538 de huidige state laten bouwen. Zij is de bouwvrouwe van Dekema State. Zij krijgt hiermee een passend monument.  

plaatsing grafsteen

Op dinsdag 14 mei 2013 is de bijna 2000 kilo wegende grafsteen van Hette van Dekema en Reijnsck Camstra geplaatst.